Snack's 1967

Hai con thằn lằn ngu

Hai con thằn lằn con đùa nhau cắn nhau đứt cu
Cha thằn lằn khùng lên, gọi chúng đến mới mắng cho
Ô con này mày ngu, sao mày cắn đứt CU em mày
Cắn đứt cu em mày lấy gì mà đái đây ^^