XtGem Forum catalog
title

Ca dao … cạo

– Bầu ơi thương lấy bí cùng
Mai sau có lúc nấu chung một nồi.

– Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện… cự um sùm.

– Bạn bè có phúc cùng chia
Có họa… trốn sạch ở nơi phương nào????

– Có công mài sắt có ngày… chai tay.

– Tay trắng làm nên… mấy chục ngàn bạc nợ.

– Kiến tha lâu… mỏi cẳng.

– Một con ngựa đau, cả tàu bỏ… chạy.

– Môi hở, răng… hô.

– Cá không ăn muối cá ươn
Con cãi cha mẹ trăm đường con… đi.

– Trèo cao té đau, trèo thấp té… cũng đau.

– Qua cầu ngã nón trông cầu
Cầu bao nhiêu nhịp… tốn xăng dầu bấy nhiêu.

– Học một biết mười, học mười… quên hết.

– Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
Chặt cây nhớ canh cảnh sát.

– Học đi đôi với hành – Hành đi đôi với tỏi.

– Nhiễu điều phủ lấy giá gương

Mai sau có lúc ngoài đường ”on sale”.

– Khôn ngoan đá đáp người ngoài
Gà cùng một mẹ đá hoài… ê chân.

( Sưu tầm )