Polaroid
title

Đàn gà nhà em

Nhà em có một đàn gà.
Chúng thường đi bộ từ nhà ra sân.
Mỗi khi mưa bão ngập sân.
Chúng lại đi bộ từ sân vào nhà.
Bố mẹ em định bắt gà.
Chúng sợ nên chạy từ nhà ra sân.
Nhưng mà em đứng ở sân.
Đàn gà lại chạy từ sân vào nhà.
em lại chạy từ sân vào nhà
đàn gà lại chạy từ nhà ra sân
bố em từ nhà ra sân
Đàn gà lại chạy từ sân vào nhà.
Nhưng mà em đứng trong nhà
Chúng sợ nên chạy từ nhà ra sân
bố em đã đứng ở sân
em chạy từ nhà ra sân
dàn gà lại chạy từ sân vào nhà.
bố em lại đi vào nhà
Chúng sợ nên chạy từ nhà ra sân
thấy em đã đứng ở sân
đàn gà lại chạy từ sân vào nhà.
em chạy từ sân vào nhà
Chúng sợ nên chạy từ nhà ra sân
bố em từ nhà ra sân
đàn gà lại chạy từ sân vào nhà.
bố em lại đi vào nhà
Chúng sợ nên chạy từ nhà ra sân
em chạy từ nhà ra sân
đàn gà lại chạy từ sân vào nhà.
bố em đứng ở trong nhà
Chúng sợ nên chạy từ nhà ra sân
bố em từ nhà ra sân
đàn gà lại chạy từ sân vào nhà.
em chạy từ sân vào nhà
đàn gà đi bộ từ nhà ra sân.
Nhà em có một đàn gà.
Chúng thường đi bộ từ nhà ra sân.
Mỗi khi mưa bão ngập sân.
Chúng lại đi bộ từ sân vào nhà.
Bố em muốn bắt thịt gà.
Chúng sợ nên chạy từ nhà ra sân.
bố em từ nhà ra sân
chúng lại đi bộ từ sân vào nhà
bố em từ sân vào nhà
Chúng sợ nên chạy từ nhà ra sân.
Bố em lại chạy ra sân
Chúng sợ nên chạy từ sân vào nhà
Bố em từ sân vào nhà
Chúng lại đi bộ từ nhà ra sân
Bố em đi bộ ra sân
Đàn gà lại chạy từ sân vào nhà.
Bố em lại chạy vào nhà
Đàn gà đi bộ từ nhà ra sân
Bố em đi bộ ra sân
Chúng lại đi bộ từ sân vào nhà
Bố em lại chạy vào nhà
Đàn gà lại chạy từ nhà ra sân
Bố em đi bộ ra sân
Đàn gà đi bộ từ sân vào nhà
Bố em đi bộ vào nhà
Chúng sợ nên chạy từ nhà ra sân.

( Sưu tầm )