XtGem Forum catalog
title

HOANG MANG STYLE part 2

1 năm thi thố buồn, sinh viên buồn
Khắp nơi năm qua bao
nhiêu anh em sinh viên cùng chết sặc
Loay hoay mang phao đi quay nhưng không ai cho em quay thì cũng mặc
Học hành hàng ngày không
nghe thông tin cũa thầy để mà giờ chết lặng
Sách cộng vở thì ngày
càng thiếu nặng
Cô thầy k cho quay
Anh em sinh viên kêu
than đi thi sao đây mà không cho quay
Phôtô thì đắt vậy mà giờ này lại bảo là không cho quay
Học hành càng ngày càng kém mà giờ lại bảo là không cho quay, giờ lại không cho quay
Ừ thì hi vọng, dẫu biết
có khóc quay, vẫn cố quay, bù phần điểm miệng
Thầy thì gê rồi, đã thế
mắt rõ tinh, quay thì chết, không quay cũng chết
Anh em ơi đi thi sao
đây sao đây sao đây
1 năm thi thố buồn, sinh viên buồn,
my friend buồn mà tôi
cũng buồn
ê…. Làm bài khó khăn
ê…. Bật thì chết luôn
Thế là toi, bị thầy phạt
vì chặng làm được bài
Tình hình này thế là toi, quanh năm loay hoay nghĩ cách để quay
Mà giờ thì rất là gay, anh em sinh viên đi thi sao đây
Mà giờ thì rất là gay, giờ thì rất là gay
1 năm thi thố buồn
ê…. làm bài khó khăn
ê…. bật thì chết luôn
1 năm thi thố buồn.

( Sưu tầm )