Polaroid
title

Hỏi Trời ?

Bắc thang lên hỏi ông Trời…
Con ăn thịt chó rồi đời ra sao???
Ông Trời hai má đỏ au…
Nhậu mà không rủ – tội chồng gấp ba… !!!
Bắc thang lên hỏi ông Trời…
Côn Lôn theo kiếm hay là theo đao???
Ông trời bứt tóc – gãi tai…
Tao chơi Ngũ Độc làm sao chỉ mày… !!!
Bắc thang lên hỏi ông Trời…
Vợ con ghen quá – làm sao bây giờ?
Ông Trời mới trả lời rằng:…
Mày ngu mày chịu – mày đừng hỏi tao… !!!
Bắc thang lên hỏi ông Trời…
Con muốn ”kua gái” thì thời làm sao?
Ông Trời nổi nóng bảo rằng:…
Tao còn đang học – làm sao chỉ mày

( Sưu tầm )