title

Bao cao su kiện băng vệ sinh

Tại tòa án kinh tế, Hãng sản xuất bao cao su kiện hãng sản xuất băng vệ sinh.
Lý lẽ của hãng sx bờ cờ sờ là: mỗi lần hãng băng vệ sinh xuất hàng là hãng sản xuất bờ cờ sờ dừng sản xuất trong vòng 7 ngày.
.
.
.
.
.
Hãng sản xuất băng vệ sinh kiện ngược lại với lý lẽ: Không may hãng sản xuất bờ cờ sờ bị sơ xuất thủng một lỗ là hãng sản xuất băng vệ sinh phải ngừng hoạt động 9 tháng 10 ngày :))

( Sưu tầm )