title

Cậu bậy thế

Boy – Đố cậu cái gì rất cứng, dựng ngược lên, màu trắng, ở đầu màu đỏ, lại có mùi nước tiểu.
Girl – Cậu bậy thế.
Boy – Có cậu nghĩ bậy thì có. Chẳng qua đó chỉ là một cái cột cây số bên vệ đường.

( Sưu tầm )