title

Trong một tiết học tiếng Nhật

Trong một tiết học tiếng Nhật ở trường Saigon Language School
(thầy giáo): Các em hãy lật sách ra trang 35 và đọc theo thầy.
(học sinh): Vâng…!!!
(thầy giáo): Lít sần èn ri bít, Hom–wa–ta–do Ku–ta–to.
(học sinh): Hôm qua ta đô cu ta to.!!?
(thầy giáo): Vé rì nai, Ku–mi–to Ta–xoa–ku–mi.
(học sinh): Cu mi to ta xoa cu mi.
(thầy giáo): Xoa–cu–ta–chi Xoa–ku–mi–di.
(học sinh): Xoa cu ta chi xoa cu mi đi.
(thầy giáo): Ku–ta–ti–ti Ku–mi–to.
(học sinh): Cu ta tí ti cu mi to.
(thầy giáo): Mi–xoa–ku–ta Ai–xoa–ku–mi.
(học sinh): Mi xoa cu ta ai xoa cu mi.
(thầy giáo): Ta–xoa–ku–mi Mi–xoa–ku–ta.
(học sinh): Ta xoa cu mi mi xoa cu ta.
(thầy giáo): Ku–mi–mi–xoa Ku–ta–ta–xoa.
(học sinh): Cu mi mi xoa cu ta ta xoa.
(thầy giáo): Ku–ta–ko–to Ku–mi–to.
(học sinh): Cu ta không to cu mi to.
(thầy giáo): Xa–ku–ta–ra Ku–ta–ta–xoa.
(học sinh): Xa cu ta ra cu ta ta xoa. ( www.yeualo.net )
(thầy giáo): Ko–cho–ta–xoa Ta–pi–pi–mi.
(học sinh): Không cho ta xoa ta paipai mi.
(thầy giáo): Pi–pi–ta–di Ta–di–xa–xa.
(học sinh): Pai pai ta đi ta đi xa xa.
(thầy giáo): Gút, các em hãy mở bài tập ở dưới và thực hành với nhau
(học sinh): (sau 15 phút làm bài tập thực hành voi nhau).

( Sưu tầm )