pacman, rainbows, and roller s
title

CHẠY NƯỚC GÌ…?

Trong Giờ sinh vật giảng về con ngựa.
Cô giáo: Con ngựa chạy nhanh thì gọi là gì?
Vova: Thưa cô nuớc đại ạ.
Cô giáo: Thế con ngựa chạy chậm thì gọi là gì?
Vova: Thưa cô nước… tiểu ạ!

( Sưu tầm )